ASOCIACE SOUKROMÝCH PSYCHOLOGŮ A PEDAGOGŮ, Z.S.


VZNIK ASPP

 Asociace soukromých poradenských pracovníků (dále jen ASPP)

Registrace provedena: 13.04.2001 / Ministerstvo vnitra /
Pod č.j. VS/1-1/46772/OI-R
IČO:265 30 066
 

 ASPP je dobrovolné nezávislé sdružení vysokoškolsky vzdělaných odborníků, kteří se zabývají především problematikou specifických vývojových poruch učení a chování v celé její šíři, od prevence a diagnostiky SPUCH po reedukaci, poskytování pomoci při zajišťování výukové tolerance těchto žáků v mateřských, základních a středních školách.

ASPP při všech svých aktivitách respektuje mezinárodní Úmluvu o právech dítěte.

ASPP byla založena 13.4.2001 a registrována Ministerstvem vnitra pod č.j. : VS / 1 / 46772 / OI – R, dne 13.04.2001

    Členové ASPP rovněž provádí lektorskou činnost určenou pro odbornou a rodičovskou veřejnost, vytvářejí výukové programy a speciální reedukační i učební podmínky včetně pomůcek pro žáky, poskytují terapeutickou pomoc rodinám dětí s poruchami učení a chování a vydávají odborné publikace.

    Ve své odborné činnosti vycházejí rovněž z vlastních zkušeností (učitelských, poradenských) a využívají i zkušeností zahraničních. Průběžně rozšiřují svoji odbornost sebevzděláváním, absolvují akreditované a supervizní výcviky.

    Snahou členů ASPP je i prosazení rovnoprávného legislativního postavení soukromých a státních poradenských pracovníků.

    Členství v ASPP je dobrovolné. Řádným členem se může stát každý občan ČR, který splňuje daná kritéria (podá přihlášku, má vysokoškolské vzdělání, odbornost pro diagnostiku a reedukaci SPUCH, praxi v oboru, chce se aktivně podílet na činnosti ASPP a řádně platí členské příspěvky).

    Členy ASPP jsou převážně soukromí speciální pedagogové a psychologové, často s dlouholetou praxí ve státním poradenství a školství.

  NÁZEV  (  nový ) :   Asociace  soukromých  psychologů  a pedagogů, z.s.  (dále jen ASPP)

                               Identifik. Číslo:  06717349

                               Právní forma:  spolek

  Účel: sdružovat odborné pracovníky ( psychology, speciální pedagogy a pedagogy ), pracující v soukromém sektoru a zabývající se problematikou osob se speciálními vzdělávacími potřebami.

                               Název nejvyššího orgánu: členská schůze

                              Adresa ASPP: Modřanská 11 / 387, Praha 4 – Modřany 143 00

                              Den zápisu: Dnem nabytí právní moci :    V Praze dne 28. Prosince r. 2017.