ASOCIACE SOUKROMÝCH PSYCHOLOGŮ A PEDAGOGŮ, Z.S.


Vyhláška č. 27/2016 Sb. ze dne 21. ledna 2016

Novelizace vyhlášky č. 27/2016 Sb. ze dne 1. 1. 2020

 • Škola nemusí vypracovat PLPP (ale pokud vychází z jejích potřeb, tak může), pokud postačuje zohledňování individuálních vzdělávacích potřeb žáka v rámci výchovně vzdělávacího procesu.
 • PO 1. – 5. stupně – nová vyhláška upřesňuje pravidla pro jejich využívání, pro žáky s SPUCH se uplatňuje PO 1. – 3. stupně.
 • PO se evidují v matrice a průběžně vyhodnocují (minimálně 1x ročně).
 • PO jsou poskytována na základě doporučení ŠPZ (mimo 1. stupně, který může ZŠ aplikovat sama bez doporučení ŠPZ – bez finanční dotace).
 • Doporučení ŠPZ – budou obsahovat konkrétní informace a nahrazovat do velké míry IVP, doporučení jsou závazná (škola ale má možnost se k jejich obsahu a složení vyjádřit, stejně jako u IVP jsou možné úpravy na základě průběžného vyhodnocování) + do 30ti dnů od obdržení doporučení je možno požádat o revizi (ZZ, zletilý Ž, škola, organizace výkonné moci – OSPOD apod.).
 • Doporučení obsahuje: informace o druhu a stupni PO, identifikační údaje žáka, pedagogických pracovníků a pracovníka ŠPZ, který zpracoval doporučení. Dále obsahuje údaje o úpravách obsahu vzdělávání; časovém a obsahovém rozvržení vzdělávání; úpravě metod a forem výuky a hodnocení žáka; úpravě očekávaných výstupů vzdělávání žáka (pouze u LMP); kompenzační pomůcky.  Struktura se nemění. Je možnost změny při změně vzdělávacích potřeb nebo PO a pokud je žák v péči více ŠPZ.
 • Zpráva a doporučení se vydávají nejpozději do 4 měsíců ode dne přijetí žádosti o vyšetření žáka ŠPZ (lhůtu je možno prodloužit, pokud je nutné získat závěry vyšetření dítěte od jiného odborníka).
 • ŠPZ při stanovování PO vychází ze závěrů jiných odborníků, která ale nesmí být starší šesti měsíců.
 • Vydané doporučení podepisuje ZZ, zletilý Ž ve škole (informovaný souhlas s poskytováním PO), už není nutný podpis v PPP.
 • Platnost doporučení nepřesáhne 2 roky, přičemž v odůvodněných případech lze stanovit dobu platnosti až 4 roky – chronický stav, kde není předpoklad progrese (závažné SPUCH, VŘ), kompenzovaný stav, nebo je diagnóza opakovaně potvrzována (LMP, PAS), dále u PO1 (bez finanční podpory), před přijetím na SŠ a závěrečnými zkouškami.
 • Jeden žák může mít více vydaných doporučení, pokud se jedná o doporučení různými školskými poradenskými zařízeními s ohledem na jejich zaměření.
 • Termín kontrolního vyšetření stačí uvést do zprávy a doporučení z vyšetření, ZZ nemusí být předem vyrozuměn školským poradenským zařízením. Žáci s mentálním postižením – v případě doporučení zařazení žáka do školy nebo třídy pro žáky s lehkým mentálním postižením je první doporučení platné nejvýše po dobu 1 roku a dále pak nejvýše po dobu 2 let.
 • Pedagogická intervence (slouží k podpoře přípravy žáků na školu a k rozvoji učebního stylu žáků) – max. 6 žáků ve skupině (místo dosavadních 4) – finanční dotace se poskytuje pouze v případě, pokud žák není součástí skupiny, na kterou již byly poskytnuty prostředky státního rozpočtu. Rozsah u PO 2. st. je 1 h. týdně, u PO 3. st. je 2 hodiny týdně (místo dosavadních až tří).
 • Předmět speciálně pedagogické péče (např. reedukační skupiny) – max. 4 žáci ve skupině.
 • Předmět speciálně pedagogické péče může ve škole poskytovat kromě psychol. a spec. ped. s potřebnou kvalifikací i pedagogický pracovník školy s rozšířenou kompetencí pro oblast speciální pedagogiky.
 • Odpadá povinnost ŠPZ poskytovat půl roku intenzivní metodickou podporu (např. z důvodu odlišných životních, kulturních podmínek, poruch chování apod. u daného žáka).
 • Je zrušena možnost rozložit jeden ročník vzdělávání na 2 roky, od PO 3. stupně lze prodloužit délku vzdělávání na ZŠ, SŠ a VOŠ o 1 rok (dříve už u PO 2. stupně).
 • AP – rozsah podpory se stanovuje od 0,25 úvazku do 0,75 na 1 žáka (místo dosavadního max. 1,0 úvazku na 1 žáka. Přítomnost AP není nezbytná po celou dobu vyučování, může být využíván i pro další žáky s obdobnou potřebou daného podpůrného opatření.
 • IVP – už není ve škole nutná písemná žádost rodičů; IVP upřesňuje způsob práce se žákem, zdůrazňuje jeho individuální potřeby, zvl. změny práce, organizace a forem výuky a hodnocení. Pouze pokud jsou nutné zásadní úpravy ve vzdělávání a výrazné úpravy obsahu či výstupů vzdělávání a pokud nejsou všechny důležité informace obsažené v doporučení ŠPZ (např. úpravy obsahu, formy hodnocení, v případech nespolupracujících rodin + potřebě učitele specifikovat metody práce a hodnocení). Využívá se jen u závažných případů nebo tam, kde doporučení není jasně specifikováno – u závažných tělesných, smyslových a mentálních postižení, závažných vad řeči (vývojové dysfázie, poruchy komunikace), závažných vývojových poruch učení, souběžných postižení více vadami (poruchy chování, psychiatrické diagnózy) a autismu. Zpracovává jej škola na základě doporučení ŠPZ do jednoho měsíce od doručení doporučení. Jedná se o závazný dokument, vychází ze ŠVP, dokumentace žáka – jde o dohodu školy, rodiny a ŠPZ, je možné jej průběžně vyhodnocovat, upravovat. ŠPZ vyhodnotí efektivitu do 1 roku od vydání, zvl. pokud žák pracuje s asistencí či dalším pedagogickým pracovníkem (většinou formou konzultace se školou). Není nutné vypracovávat IVP ani u žáků s doporučenými předměty spec. ped. péče a intervence (škola pouze zajistí evidenci odučených hodin, jejich náplň a kdo je vedl, pro prokázaní efektivity) + ani pokud je poskytována podpora formou AP. Termín zdravotnická zařízení je nahrazen termínem poskytovatelé zdravotních služeb a jiné subjekty. Mezi osobami zodpovědnými za vzdělávání už není pracovník ŠPZ, v kolonce Závěry vyhodnocení vzdělávání podle IVP bude jméno a podpis pracovníka ŠPZ.

další změny legislativy je nutné sledovat na www.msmt.cz