ASOCIACE SOUKROMÝCH PSYCHOLOGŮ A PEDAGOGŮ, Z.S.


ETICKÝ KODEX
- Asociace soukromých psychologů a pedagogů, z.s. -

Etický kodex vymezuje pravidla činnosti člena Asociace soukromých psychologů a pedagogů, z.s. (ASPP) a tím garantuje úroveň jimi poskytovaných služeb, podložených odpovídajícím vzděláním a praxí v oboru.

 
Etický kodex se zabývá zajištěním adekvátního prospěchu klienta, kompetencemi soukromého poradenského pracovníka a jeho odborností, zajištěním ochrany získávaných důvěrných informací a psychodiagnostických metod,
profesionálními vztahy a kompetencemi.


1.
Člen ASPP jedná v souladu se zájmy klientů - dětí, rodičů, učitelů, institucí, společnosti a profese, kterým poskytuje nejvyšší kvalitu svých služeb.
Ochrana zájmu klientů je prvořadá. Pokud nastane konflikt zájmů, preferuje člen ASPP zájem klienta. Zaručuje se, že svým jednáním klienta vědomě nepoškodí.2.
Člen ASPP respektuje a váží si klienta. Klade důraz na dodržování lidských práv.
Klientům poskytuje adekvátní odborné služby psychologické, pedagogické a speciálně pedagogické (podle své odbornosti), případně služby těmto oborům příbuzné.
Nepřebírá za klienty zodpovědnost více, než je nezbytně nutné, vede je k hledání vlastních zdrojů řešení.3.
Člen ASPP nepřekračuje svou odbornou kompetenci. Poskytuje jen ty služby, které spadají do jeho odbornosti.
K rozšíření svých kompetencí přispívá neustálým zvyšováním svého vzdělání a odborných schopností
(dalším vzděláváním, studiem odborné literatury, účastí na konferencích a seminářích, členstvím v odborných společnostech).4.
Člen ASPP se snaží dosáhnout a udržovat nejvyšší standard profesionální kompetence a etiky chování.
5.
Člen ASPP si je vědom omezení, která patří k jeho profesi, a pokud nemůže klientovi poskytnout adekvátní služby, nabídne mu pomoc u jiných odborníků,
případně tyto odborníky k řešení klientovy problematiky přizve.6.
Člen ASPP se seznamuje s cíli a principy fungování školského systému a institucí, v jejichž rámci působí tak, aby mohl svou práci vykonávat efektivně.
7.
Člen ASPP zná školské zákony, vyhlášky, směrnice a metodické pokyny. Pokud jsou tyto administrativní předpisy a nařízení v praxi uplatňována takovým způsobem,
že jsou v rozporu s etickými principy, vyvíjí členové snahu tyto rozpory odstranit.
Pokud v tomto úsilí neuspějí, učiní vše pro uspokojení zájmu klienta a dodržení etických norem.
8.
Člen ASPP by neměl připustit, aby jeho osobní názory nebo předsudky ovlivnily jeho profesionální rozhodování.
Neměl by se podílet na činnostech, které vedou k jakémukoli druhu diskriminace.
Měl by respektovat zvláštnosti sociokulturního prostředí, ve kterém se pohybují jeho klienti a rovněž adapovat poskytování svých služeb klientům multikulturního prostředí.
9.
Člen ASPP poskytuje své služby v případě nezletilosti klienta pouze se souhlasem jeho zákonných zástupců.
Tento souhlas je podložen obecným vysvětlením charakteru pracovních metod a postupů, které budou použity a cíle, kterého bude jimi dosaženo.
Tento souhlas nemusí být získán předem, pokud nastane kritická situace (poskytování tzv. krizové intervence).
10.
Člen ASPP sdělí přiměřenou formou veškeré své závěry, ke kterým dospěl, klientovi a jeho zákonným zástupcům.
Na základě těchto závěrů pak předloží návrhy k řešení, ktré slouží jako podklad pro dohodu o dalším postupu řešení problematiky klienta.
Pokud si klient nebo jeho zákonní zástupci  vyžádá písemnou formu těchto závěrů (zpráva z vyšetření), je poskytnuta pouze jemu nebo jeho zákonným zástupcům.
Druhé osobě je poskytnuta pouze na základě písemného souhlasu klienta nebo jeho zákonných zástupců.
11.
Člen ASPP udržuje v tajnosti důvěrné informace o klientech, které získal při výkonu své práce. Tyto informace poskytne druhé osobě pouze s písemným souhlasem klienta.
Výsledky své práce chrání před zneužitím. Řídí se platnými právními předpisy v této oblasti.
12.
Člen ASPP dbá na ochranu údajů v evidenci a dokumentaci, zabezpečuje i používané psychodiagnostické metody proti zneužití.
Sám používá jen takové psychodiagnostické metody, které umí správně používat a interpretovat.
Nepomáhá prosazovat používání těchto metod nekvalifikovanými osobami.
13.
Člen ASPP konzultuje důvěrné informace a výsledky vyšetření pouze z odborných důvodů a s osobami, které se případem zabývají. Členové ASPP mohou a v případech, kdy pracují na problematice,
s níž jsou málo obeznámeni, jsou povinni požádat o supervizní vedení.
14.
Člen ASPP použije důvěrné informace získané na podkladě své činnosti v přednáškové či publikační činnosti  pouze se souhlasem klienta, jinak je povinen použít jen ty údaje,
které nevedou k identifikaci klienta.
15.
Člen ASPP nestaví nikdy svůj ekonomický prospěch před zájem klienta. Nedopustí také snížení úrovně poskytovaných služeb z ekonomických důvodů.
16.
Člen ASPP nevyužije ke svému prospěchu profesní vztahy, které navázal se svými klienty nebo jinými osobami. Vyhýbá se též situacím, při nichž by docházelo ke konfliktům zájmů,
v jejichž pozadí by stály důvody osobní, ekonomické či politické.
17.
Člen ASPP se snaží rozvíjet harmonické a kooperativní vztahy s kolegy pracujícími ve stejném nebo příbuzném oboru. Člen ASPP nedevalvuje práci svých kolegů.
Pokud využívá při své přednáškové či publikační činnosti výsledky práce svých kolegů, vždy uvádí jejich zdroj.
18.
Člen ASPP nebude vědomě poskytovat své služby klientům, kteří jsou aktuálně v péči jiného odborníka.
Výjimkou jsou případy, kdy tato péče již byla ukončena, nebo dotyčný odborník s poskytováním služeb člena ASPP souhlasí, případně jedná-li se o krizovou intervenci.
Člen ASPP respektuje právo klientů na volbu odborníka.
19.
Člen ASPP se řídí etickým kodexem ASPP, zásadní a vědomé porušování kodexu je důvodem k ukončení členství v ASPP.
Při přípravě etického kodexu byly použity materiály AŠP SR a ČR a APPŠ. Etický kodex byl sestaven na základě připomínek člennů ASPP.

ASPP je dobrovolné nezávislé sdružení vysokoškolsky vzdělaných odborníků, kteří se zabývají především problematikou specifických vývojových poruch učení a chování v celé její šíři,
od prevence a diagnostiky SPUCH po reedukaci, poskytování pomoci při zajišťování výukové tolerance těchto žáků v mateřských, základních a středních školách.
ASPP při všech svých aktivitách respektuje mezinárodní Úmluvu o právech dítěte.

ASPP byla založena 13.4.2001 a registrována...

Členové ASPP rovněž provádí lektorskou činnost určenou pro odbornou a rodičovskou veřejnost, vytvářejí výukové programy a speciální reedukační i učební podmínky včetně pomůcek pro žáky,
poskytují terapeutickou pomoc rodinám dětí s poruchami učení a chování a vydávají odborné publikace.

Ve své odborné činnosti vycházejí rovněž z vlastních zkušeností (učitelských, poradenských) a využívají i zkušeností zahraničních.

Snahou členů ASPP je i prosazení rovnoprávného legislativního postavení soukromých a státních poradenských pracovníků.


Členství v ASPP je dobrovolné. Řádným členem se může stát každý občan ČR, který splňuje daná kritéria (podá přihlášku, má vysokoškolské vzdělání,
odbornost pro diagnostiku a reedukaci SPUCH, praxi v oboru, chce se aktivně podílet na činnosti ASPP a řádně platí členské příspěvky).

Členy ASPP jsou převážně soukromí speciální pedagogové a psychologové, často s dlouholetou praxí ve státním poradenství a školství.